Sakarya 2 Şubesi

DELEGE SEÇİMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER VE OY VERME SIRASINDA UYULACAK KURALLAR

  -  DELEGE SEÇİMLERİ MERKEZ VE İLÇELERİN TÜMÜNDE 15 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ                        09:00 – 17:00 SAATLERİ ARASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN SEÇİM YERLERİNDE YAPILACAKTIR.

a-) 5402_5413_001 Kodlu Sandık Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi 3. Salon

b-) 5402_5413_002 Kodlu Sandık Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi 3. Salon

c-) 5402_5414_001 Kodlu Sandık KYK İl Binası

 

      *DELEGE ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPANLARIN LİSTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BİNASINDA BULUNAN PANOMUZDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 

OY VERME SIRASINDA UYULACAK KURALLAR

(1) Sandık başında, mahallinde, oy sayım ve döküm alanlarında cep tlf. Ses ve görüntü kaydı yapan cihazlar kullanılamaz.

(2) Delege ve Temsilcilik seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır. Oy sandıklarının Sandık kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla saptanır. Üyeler, Sandık kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Sandık Kurulu’ndan alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oylarını kullanırlar.

(3) Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.

(4) Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.

(5) Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemez. (6) Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.

(7) Oy zarfı içine bir oy pusulası konulur. Birden fazla olursa geçersiz sayılır.

(8) Oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir.

(9) Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz; diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.

(10) Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy kullanmaları sağlanır.

(11) Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.

(12) Tasnif sonuçları (Ek-3) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır.

(13) Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır.

(14) Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.

(15) Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim kurulunca birleştirilir.

(16) Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.

*OY VERME SIRASINDA UYULACAK KURALLAR'ı yazdırmak için TIKLAYINIZ.